คำชี้แจงเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ กรณีที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลของบุคคลอื่นไว้กับบริษัทฯในใบสมัครนี้ ข้าพเจ้าได้รับการยินยอมจากบุคคลดังกล่าวด้วยแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯมีสิทธิตรวจสอบประวัติ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อไปได้ตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามใบสมัครนี้ ข้าพเจ้าตกลงให้ถือว่าใบสมัครนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างทำงานที่ข้าพเจ้าจักได้ลงนามต่อไปกับบริษัทฯ(หากบริษัทฯเห็นสมควร) หากปรากฏว่าข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดที่แจ้งไว้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ถือเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทฯที่จะเรียกร้องค่าเสียหายต่อข้าพเจ้าได้ด้วย (หากมี)
อ่านรายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครและบุคลากร