คุณมีบัญชี Offshores

ทำธุรกรรม Offshoresเข้าระบบ KSOI service (pre-login) เพื่อทำธุรกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้อง Login หรือส่งเอกสารประกอบ ช่วยให้ท่านลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วโลกได้ทันทุกสถานการณ์

คุณไม่มีบัญชี Offshores

เปิดบัญชี Offshoresสมัครบัญชีเพื่อลงทุนและทำการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะช่วยเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนและเพิ่มทางเลือกในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ทั่วโลก