ค่าธรรมเนียม

ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ แยกตามช่องทางการลงทุน (ต่อวัน)
ผ่านผู้จัดการเงินทุนบุคคล ผ่านอินเทอร์เน็ต
อัตราค่าธรรมเนียม  ขั้นต่ำต่อวัน  อัตราค่าธรรมเนียม  ขั้นต่ำต่อวัน 

บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)

ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามจำนวนเงินที่ฝากในบัญชีหุ้น  

0.257% 50 บาท 0.157% 50 บาท

บัญชีเงินสด (Cash Account)

วงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์พิจารณาจากเอกสาร
ทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือน ยอด 300,000 บาท ขึ้นไป

0.257% 50 บาท 0.207% 50 บาท

บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)

วงเงินการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์
ที่นำมาเป็นหลักประกัน สามารถกู้เงินสูงสุด 1 เท่า
ของมูลค่าหลักประกัน แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

0.257% 50 บาท 0.157% 50 บาท
 

มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (X)
(บาท)
กรณีซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่เงินทุนบุคคล
(EWM)
การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต
บัญชีแคช บัญชีแคชบาลานซ์ / บัญชีเครดิตบาลานซ์
ขั้นต่ำต่อวัน* 50 บาท 50 บาท
X < 5 ล้าน
5 ล้าน < X < 10 ล้าน
10 ล้าน < X < 20 ล้าน
X > 20 ล้าน
0.257%
0.227%
0.187%
0.157%
0.207%
0.187%
0.157%
0.127%
0.157%
0.137%
0.117%
0.107%
* หมายเหตุ กรณีที่ท่านทำรายการผ่านทั้งผู้จัดการเงินทุนบุคคลและอินเตอร์เน็ตในวันเดียวกัน ทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จะคิดอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
Retrieving Data