แบบฟอร์ม

ชุดบัญชี

1.) Cash Balance สำหรับบัญชีที่ต้องฝากเงิน 100% ของจำนวนเงินที่ต้องการซื้อหุ้น

2.) Cash Account สำหรับบัญชีที่ต้องฝากเงิน 20% ของวงเงินที่ต้องการซื้อขาย

3.) Credit Balance สำหรับบัญชีที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ซื้อหลักทรัพย์

4.) ตราสารอนุพันธ์ สำหรับบัญชีที่ต้องการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

อื่นๆ

1.) FATCA สำหรับลูกค้าเพื่อแจ้งสถานะความเป็น/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน

2.) K-STOCK2FUND บริการเพิ่มผลตอบแทนของเงินลงทุนระหว่างรอลงทุนในหลักทรัพย์

3.) ค่าธรรมเนียมตราสารอนุพันธ์ รายละเอียดอัตราหลักประกัน ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม

 

Retrieving Data