เงื่อนไขและข้อกำหนดของคะแนนสะสม

เงื่อนไขและข้อกำหนดของคะแนนสะสม KS Amazing Point
 
1.การคำนวณคะแนน KS Amazing Point จะคิดจากค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการซื้อขายหุ้น , ตราสารอนุพันธ์ หรือซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” โดยค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหุ้น,ตราสารอนุพันธ์ หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทุก 100 บาทเท่ากับ KS Amazing Point 1 คะแนน
 
 
2. การคำนวณคะแนนสะสม KS Amazing Point เริ่มนับตั้งแต่ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหุ้นหรือตราสารอนุพันธ์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 เป็นต้นไปโดยที่เศษของคะแนนที่เกิดจากการคำนวณจะตัดทิ้งทุกสิ้นวัน 
 
3. การคำนวณคะแนนสะสม KS Amazing Point เริ่มนับตั้งแต่ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป โดยที่เศษของคะแนนที่เกิดจากการคำนวณจะตัดทิ้งทุกสิ้นวัน
 
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสม KS Amazing Point แลกรับของรางวัลได้เฉพาะลูกค้าที่ได้ชำระเงินค่าหุ้น, ตราสารอนุพันธ์ หรือชำระเงินค่าหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯและยังคงเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ณ วันที่ใช้สิทธิ์ดังกล่าว
 
5. ลูกค้าทุกประเภทสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ยกเว้นลูกค้านิติบุคคลและลูกค้าสถาบัน
 
6. คะแนนสะสม KS Amazing Point จากบัญชีซื้อขายหุ้นหรือตราสารอนุพันธ์ที่มีชื่อและสกุลเดียวกันสามารถรวมกันเพื่อใช้แลกของรางวัลในครั้งเดียวกันได้ ยกเว้นจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่สามารถรวมกันได้
 
7. คะแนนสะสม KS Amazing Point จะถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดลงในกรณีที่
- ลูกค้าใช้สิทธินำคะแนนสะสม KS Amazing Point แลกสินค้าบริการหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ
- ลูกค้าสิ้นสุดสภาพการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ
- ลูกค้ากระทำการฉ้อฉลปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนสะสม KS Amazing Point โดยบริษัทฯมีสิทธิในการเรียกคืนสินค้าบริการหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ลูกค้าได้มาจากการนี้รวมทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
 
8. คะแนนสะสม KS Amazing Point ที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 
9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆรวมทั้งสิทธิประโยชน์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
10. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงคะแนนสะสมKS Amazing Point ให้ถูกต้องในกรณีที่เกิดจากการคำนวณผิดพลาดเนื่องจากระบบหรือกรณีใดๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

Retrieving Data