เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ -นามสกุล (ตำแหน่งปัจจุบัน)

 • คุณปรีดี ดาวฉาย (ประธานกรรมการ)

  Director Type
  ประธานกรรมการบริหาร
  Education
  Master of Comparative Laws/U. of Illinois
 • คุณธิติ ตันติกุลานันท์ (ประธานกรรมการบริหาร)

  Director Type
  ประธานกรรมการบริหาร
  Education
  Bachelor of Business Administration/University of Washington
 • คุณเผดิมภพ สงเคราะห์ (กรรมการผู้จัดการ)

  Director Type
  กรรมการผู้จัดการ
  Education
  ปริญญาโท/บริหารธุรกิจ (การเงิน)/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (กรรมการผู้จัดการ)

  Director Type
  กรรมการผู้จัดการ
  Education
  Master of Business Administration/Business Administration/Cleveland State University
 • คุณวิชัย ณรงค์วณิชย์ (กรรมการ)

  Director Type
  กรรมการ
  Education
  Doctor of Philosophy/Industrial & Operations Engineering/University of Michigan Ann Arb Master of Science/Financial Engineering/University of Michigan
 • คุณกฤษณ์ จิตต์แจ้ง (กรรมการ)

  Director Type
  กรรมการ
  Education
  ปริญญาโท Massachusetts Institute of Technology, USA
 • คุณชลารัตน์ พินิจเบญพล (กรรมการ)

  Director Type
  กรรมการ
  Education
  ปริญญาโท Carnegie Mellon University, USA