E-Account
Opening

ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. 02-7960011 หรือ 02-3450011

เปิดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย

เป็นผู้ใช้ K PLUS

สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ

  • เปิดบัญชีหุ้นแบบวางหลักประกัน 100% (Cash Balance) เท่านั้น
  • กรุณาใช้อุปกรณ์ที่รองรับการถ่ายภาพได้
  • หากคำขอเปิดบัญชีของท่านไม่ได้รับการอนุมัติภายใน 30 วัน คำขอของท่านจะถูกยกเลิกและท่านต้องทำรายการใหม่
  • หากรูปถ่ายของท่านไม่ผ่านการอนุมัติ ท่านต้องทำการถ่ายรูปใหม่ภายในเวลาที่กำหนดตามที่ท่านได้รับแจ้งทาง SMS